134195

โรงเรียนบ้านช่องด่าน ขอขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องด่าน นำโดย นางสาวคัทลียา ดีคล้าย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน ปี 2565 ให้ความรู้ทันตกรรม การดูแลฟัน การแปรงฟันและการตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)​ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องด่านเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนให้มีสุขภาพดี

PR 8