การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4...

 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างนำนักเรียนชั้นอนบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้นอกสถานที่ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตลาดสามชุก วัดเขาทำเทียม

  วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างนำนักเรียนชั้นอนบาล2...

  วันพุธ, 27 กันยายน 2566 11:02
 • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศ เป็นสถานศึกษที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ชนะเลิศ...

  วันพุธ, 27 กันยายน 2566 10:53
 • ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

  ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...

  วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 12:05
 • การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

  วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 12:01
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ***** วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 *****

การเปดเผยขอมลสาธรณะ

ขอมลสารสนเทศ

E-Service Kan 4

amss smss smart obec hrmsKan4 QR Codekan4 mail kan4 cloud e money b money Data EMIS DMC E Budgete GP B obec emfnscr cct thai school lunch information form download ktscc qa social network listen to comment ชองทางแจงเรองรองเรยน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพฒนาการศกษา

แผนปฏบตการ ประจำป

แผนการ ใชงบประมาณ

ตดตามรอบ 6 เดอน

รายงานผล การดำเนนงาน

1234

E-Service

Work Manual

หลกเกณฑการบรหาร

หลกเกณฑ

แบบกอสรางป 2565
เผยแพรผลงาน
KMKan4

 

นโยบาย รมว./ศธ./สพฐ.

1

2

3

4

5

คู่มือสารสนเทศ

คมอ B OBECคมอ M OBECคมอ EMIS

คมอ ตงงบคมอ G Cooe คมอ AMSS คมอ Kan4 Cloudคมอ ตงงบ

การโอนเงิน (กลุ่มการเงิน)

งบทดลอง

แผน ผลเบกงบลงทนป 63

รายชอผทงงาน

Login Form

หมวดหมู่ทั่วไป

STEM Logo

DLIT Classroom

dlit 1

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4532986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
2952
15129
4493865
70060
110933
4532986

Your IP: 34.204.181.91
2023-09-29 00:20

การสอบแขงขนเพอบรรจและแตงตงฯ ครผชวย ป พ.ศ. 2566

ขอปฏบตในการเขาสอบครผชวย ป 2566

การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566
f01ประกาศรับสมัคร
f01หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขัน 
f01ตัวอย่างใบสมัครสอบแข่งขัน
f01ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานใบประกอบวิชาชีพครู ที่สามารถใช้สมัครแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
f01แผนผังการรับสมัครสอบ
f01 คู่มือสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2566
การสอบแข่งขัน ภาค ก และ ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย ปี 2566
f01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก และ ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย ปี 2566
f01ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบ : การสอบแข่งขัน ภาค ก และ ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย ปี 2566
f01 แผนที่สนามสอบและแผนผังที่นั่งสอบ :การสอบแข่งขัน ภาค ก และ ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาภาษาไทย 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชานาฎศิลป์ 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาประถมศึกษา 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 
f01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาดนตรี 
 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
f01ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่นี่ (คุณวุฒิที่ใช้ ต้องเป็นหลักสูตรปีที่รับรอง ก่อนวันเข้ารับการศึกษา)
f01 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

แผนที่สนามสอบ

 

 ประกาศรายชอผมสทธสอบแขงขน ภาค ก ภ Page 37

ไมมชอ จดหมายขาวอเมล 1

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

สถิติรวมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 (08.30 - 16.30 น.)

 6june

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เปิดใช้งานตลอดเวลา คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ กรุณากด "ยอมรับ" เพื่อใช้งาน

wed1