ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. หน่วยงาน/ผู้กำกับดูแล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนโรงเรียน
1 เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ 0
2 โรงเรียนในฝัน 0
3 โรงเรียนมาตรฐานสากล 0
4 โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 0
5 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0
6 โรงเรียนดีศรีตำบล 0
7 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 0
8 โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0
9 โรงเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน 0
10 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 0
11 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ (โรงเรียนกองทุนการศึกษา) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 1 4