ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
71020137 บ้านหนองไก่เหลือง 17
71020162 บ้านหนองม่วง 40
71020025 บ้านรางขาม 45
71020143 บ้านหนองตาก้าย 47
71020130 บ้านรางพยอม 48
71020128 บ้านเขานางสางหัว 48
71020171 บ้านทุ่งโป่ง 53
71020147 บ้านหนองใหญ่ 55
71020004 บ้านหนองเข้ 61
71020023 บ้านหนองกุ่ม 61
71020005 บ้านเขาแดง 62
71020157 บ้านหนองงูเห่า 62
71020031 บ้านหนองหมู 62
71020021 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 64
71020120 บ้านทุ่งกระบ่ำ 65
71020121 หมู่บ้านป่าไม้ 65
71020133 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 66
71020016 บ้านหนองหวาย 68
71020009 บ้านบึงหัวแหวน 70
71020148 บ้านบะลังกา 77
71020178 บ้านพยอมงาม 86
71020029 บ้านหนองสําโรง 87
71020123 บ้านหนองหวาย 89
71020173 บ้านหนองใหญ่ 89
71020008 บ้านหนองโพธิ์ 89
71020119 บ้านน้ำลาด 90
71020154 บ้านชุมนุมพระ 90
71020127 บ้านพุบอน 91
71020164 บ้านน้ำคลุ้ง 95
71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม 96
71020160 บ้านสระเตยพัฒนา 97
71020001 บ้านหนองหว้า 99
71020175 บ้านเขามุสิ 99
71020129 บ้านหนองผือ 101
71020180 บ้านห้วยหวาย 103
71020146 ประชาพัฒนา 105
71020136 บ้านหนองจั่น 107
71020145 บ้านพรหมณี 111
71020176 บ้านหนองสาหร่าย 119
71020034 บ้านไร่เจริญ 121
71020149 บ้านหนองกะหนาก 123
71020165 บ้านหนองผักแว่น 125
71020182 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 126
71020161 บ้านหนองไก่ต่อ 126
71020139 บ้านน้ำโจน 126
71020019 บ้านวังด้ง 127
71020027 บ้านหนองแกใน 128
71020003 บ้านวังใหญ่ 128
71020141 บ้านโป่งไหม 129
71020017 บ้านเสาหงส์ 130
71020011 บ้านหนองย่างช้าง 132
71020153 บ้านกรับใหญ่ 133
71020142 บ้านหนองปรือ 136
71020151 บ้านหนองมะสัง 137
71020020 บ้านพุพรหม 141
71020177 บ้านหนองตาเดช 142
71020156 เขาวงพระจันทร์ 144
71020172 เสรี-สมใจ 153
71020132 บ้านหนองนกแก้ว 158
71020006 บ้านสามยอด 162
71020033 บ้านยางสูง 173
71020166 บ้านเขาหินตั้ง 179
71020159 วัดใหม่ภูมิเจริญ 180
71020028 บ้านลําอีซู 183
71020163 บ้านหนองโสน 185
71020022 บ้านหนองกระทุ่ม 186
71020174 วัดหนองไม้เอื้อย 205
71020032 ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 209
71020002 บ้านช่องด่าน 212
71020014 บ้านหลังเขา 215
71020181 บ้านหนองปลาไหล 225
71020170 บ้านหนองขอน 229
71020144 บ้านหนองปลิง 237
71020122 ราษฎร์บํารุงธรรม 238
71020179 บ้านหนองขอนเทพพนม 243
71020013 บ้านหนองกร่าง 247
71020150 บ้านตรอกสะเดา 258
71020140 บ้านตลุงเหนือ 259
71020007 บ้านหนองเตียน 267
71020168 บ้านเขาแหลม 276
71020125 อนุบาลวัดเลาขวัญ 315
71020138 บ้านหนองประดู่ 321
71020126 บ้านหนองแสลบ 328
71020024 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 340
71020134 บ้านหนองเค็ด 401
71020026 บ้านหนองรี 491
71020155 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 510
71020030 ชุมชนบ้านหลุมรัง 521
71020169 อนุบาลหนองปรือ 552
71020010 อนุบาลบ่อพลอย 794
71020167 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1,112

พิกัดโรงเรียน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย