ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
71020137 บ้านหนองไก่เหลือง 17
71020162 บ้านหนองม่วง 40
71020025 บ้านรางขาม 45
71020143 บ้านหนองตาก้าย 47
71020128 บ้านเขานางสางหัว 48
71020130 บ้านรางพยอม 48
71020171 บ้านทุ่งโป่ง 53
71020147 บ้านหนองใหญ่ 55
71020023 บ้านหนองกุ่ม 61
71020004 บ้านหนองเข้ 61
71020031 บ้านหนองหมู 62
71020005 บ้านเขาแดง 62
71020157 บ้านหนองงูเห่า 62
71020021 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 64
71020121 หมู่บ้านป่าไม้ 65
71020120 บ้านทุ่งกระบ่ำ 65
71020133 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 66
71020016 บ้านหนองหวาย 68
71020009 บ้านบึงหัวแหวน 70
71020148 บ้านบะลังกา 77
71020178 บ้านพยอมงาม 86
71020029 บ้านหนองสําโรง 87
71020008 บ้านหนองโพธิ์ 89
71020123 บ้านหนองหวาย 89
71020173 บ้านหนองใหญ่ 89
71020154 บ้านชุมนุมพระ 90
71020119 บ้านน้ำลาด 90
71020127 บ้านพุบอน 91
71020164 บ้านน้ำคลุ้ง 95
71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม 96
71020160 บ้านสระเตยพัฒนา 97
71020175 บ้านเขามุสิ 99
71020001 บ้านหนองหว้า 99
71020129 บ้านหนองผือ 101
71020180 บ้านห้วยหวาย 103
71020146 ประชาพัฒนา 105
71020136 บ้านหนองจั่น 107
71020145 บ้านพรหมณี 111
71020176 บ้านหนองสาหร่าย 119

พิกัดโรงเรียน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย